Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja wójta o terminie składania wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

 

 

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r. (DZ. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 1900) w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu
na terenie gminy Włoszakowice

Wójt Gminy Włoszakowice

 informuje, iż w dniu 15 grudnia upływa termin składania wniosków na wykonanie zadań

Gminy Włoszakowice w roku 2023 w zakresie

rozwoju sportu.

 

 Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe.

 1. Realizacja przedsięwzięć obejmuje rok 2023.
 2. Podmiot jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 5% realizowanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu, zasady rozpatrywania wniosków i zawierania umów określa Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r.
 4. Wniosek wraz z preliminarzem kosztów zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r. z adnotacją na kopercie: Wniosek na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice w Punkcie Obsługi Klienta (biuro nr 106) lub przesłać pocztą tradycyjną pod wskazany wyżej adres z adnotacją j.w.
 5. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice. Wnioski złożone po terminie 15.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.
 6. Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały. Do wniosku należy dołączyć preliminarz kosztów zadania.
 7. Druki wszystkich niezbędnych dokumentów są dostępne w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl oraz na stronie internetowej gosir.wloszakowice.pl w zakładce Pliki/Dotacje na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice.
 8. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w budynku Urzędu Gminy Włoszakowice oraz pod numerem telefonu (65) 525 29 64.

Wójt Gminy Włoszakowice
/-/ Robert Kasperczak 

Załącznik - Informacja

 

Brak wydarzeń

button GTS

Mapa tras rowerowych

Mapa atrakcji turystycznych

Stacja Meteo w Boszkowie

Rodo flaga Uni Europejskiej

ETR